Panaszkezelési szabályzat

Funk International Hungaria Kft

A Funk International Hungaria Kft magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.

Társaságunk célja a panasz hatékony, átlátható, gyors kezelése és a panasz kivizsgálása során feltárt esetleges hiányosságok, problémák orvosolása. A panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számolunk fel.

Társaságunkat érintő panaszát az alábbi módon teheti meg:

Szóban:

a) személyesen munkanapokon 9-17 óra között. Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49
b) telefonon, munkanapokon 9-17 óra (kedden 8-20 óra) között. Telefonszám: +36 1 354 20 30

A szóban előterjesztett panaszról jegyzőkönyvet vesz fel ügyintézőnk, mely alapján a panasz kivizsgálását megkezdjük. Az egyszerű megítélésű panaszt azonnal orvosoljuk.

Írásban:

a) postai úton: Postacímünk: H-1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
b) személyesen vagy meghatalmazott útján átadott irattal
c) +36 1 354 20 31 fax-számon
d) info@funk.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben

A panasz beérkezését követően annak kivizsgálását azonnal megkezdjük, lehetőség szerint azonnal orvosoljuk.
Amennyiben a panasz kivizsgálásához a benyújtott iratok nem elegendőek, ügyintézőnk felveszi a kapcsolatot a panaszossal és tájékoztatja az iratok beszerzésével kapcsolatos teendőkről, eljárásról, a panasz befejezésének várható időpontjáról.
A kivizsgálás befejezését követően a panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontunkat a panasz közlését követő harminc napon belül megküldjük a panaszosnak.
A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartás vezetünk.

A jogszabály rendelkezései alapján nyilvántartásunk tartalmazza:

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
b) a panasz benyújtásának időpontját,
c) a panasz rendezésének vagy megoldásának leírását, elutasítás esetén annak indokát,
d) a c) pont szerinti intézkedés határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá
e) a panasz megválaszolásának időpontját.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a panaszra adott válaszunkkal, a kivizsgálás eredményével nem ért egyet vagy nem kap választ, úgy a Magyar Nemzeti Bankhoz (felügyeleti szerv), jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Részletes tájékoztatást olvashat a Magyar Nemzeti Bank honlapján: http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak

A Magyar Nemzeti Bank elérhetősége:

levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.
telefon: +36 40 203 776
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
honlap: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
személyesen: Ügyfélszolgálat 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége:

levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172.
telefon: +36 1 489 91 00,
e-mail: pbt@mnb.hu

Online vitarendezés:

honlap: http://ec.europa.eu/odr

Budapest, 2020.07.07.

A Panaszkezelési szabályzat részletes szövege alább letölthető.