ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk szolgáltatásai során az adatkezelési tevékenységet a vonatkozó jogforrásoknak megfelelően végzi, melyek különösen:
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (tov.: Általános Adatvédelmi rendelet)
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (tov.: Infotv.)
• 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (tov.: Bit.)
• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (tov. Eüak.)
Jelen adatkezelési tájékoztatót cégünk magára tekintve kötelező erejűnek ismeri el.

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b. fszt. 2.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-705148
Adószám: 12823190-1-42
Telefonszám: +36 1 354 20 30
Fax: +36 1 354 20 31
E-mail cím: info@funk.hu
Adatvédelmi felelős: dr. Gaál András

2. A kezelt adatok köre

Cégünk biztosításközvetítői, szerződéskezelési, illetve biztosítási tanácsadói és kockázatfelmérési tevékenysége során kezel személyes adatokat. Az Infotv. alapján személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ. A biztosítási szerződések kiválasztása és kezelése során szükség lehet egyes különleges adatok kezelésére, különösen a természetes személyhez fűződő testi és szellemi egészségi állapotra vonatkozó személyes adatokra (tov.: egészségügyi adat), melyeket az Infotv. kiemelt védelemben részesít.
Az Adatkezelő a honlapon ún. sütit (cookies) nem kezel.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés jogszerűségét megalapozza az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez
A Bit. 379. § (1) bekezdése alapján a biztosításközvetítő az ügyfelek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggenek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a biztosítás fenntartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet.
Ezeken felül, az Eüak. 4. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy egészségügyi adatok kezelése az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője – megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó, és a szabályszerű nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően bizonyító módon tett – hozzájárulásával lehetséges, teljeskörűen vagy egyes adatkezelési tevékenységre kiterjedően.
A fentiek alapján az adatkezelés céljai különösen
– a biztosítási szerződésekhez és az egyéb, társaságunk által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó
• ajánlatok kidolgozása és biztosítási ajánlatok közvetítése,
• szerződések megkötésének előkészítése,
• szerződések létrejöttének elősegítése,
• szerződések fenntartása, illetve kezelése az Ügyfél igényeinek megfelelően,
• kapcsolattartás elősegítése, illetve igények közvetítése,
• igények érvényesítésében való közvetítés,
• egyedi ügyféli érdekek felmérése és közvetítése.

4. Az adatkezelés időtartama

Ügyfeleink személyes adatait társaságunk az ügyféllel fennálló jogviszony alatt, illetve a jogviszony megszűnésétől számítva 5 évig kezeli.

5. Az érintettek jogai

Ügyfeleink, érintett adataik kezelése körében, jogosultak arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adataik vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint
• az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak,
• az ügyfél kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
• az ügyfél kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,
• az ügyfél kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben a személyes adatatok kezelését az adatkezelő korlátozza,
• az ügyfél kérelmére, illetve az Infotv. II/A fejezetében meghatározott további esetekben az ügyfél személyes adatait az adatkezelő törölje, valamint
• az ügyfél jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az ellen, hogy személyes adatait az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez használják fel. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Az érintettek jogainak érvényesítése

Adatkezelési tevékenységünk során az érintettek bármely jogukat a következő elérhetőségeken érvényesíthetik:
• E-mail: info@funk.hu
• Levelezési cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b. fszt. 2.
• Telefonszám: +36 1 354 20 30
Cégünk a panaszokat a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A jogérvényesítésről részletesen az Infotv. II/A. fejezete rendelkezik.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A kezelt adatokhoz az Adatkezelő, biztosításközvetítő tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai és mindazok hozzáférhetnek, akik ahhoz a biztosításközvetítővel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájuthatnak. Az ilyen módon megszerzett és megismert adatok a Bit. 379.§ (3) bekezdése alapján biztosítási titoknak minősülnek, ezért titoktartási kötelezettség terheli a megismerésére jogosult személyek körét.
Az Adatkezelő az adatok tárolására, valamint az adatok egyes biztosítók felé történő továbbítása céljából Adatfeldolgozót vehet igénybe. A Funk International Hungária Kft. jelenleg adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Cégünk a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhat, amely jogszabályon vagy jogerős hatósági kötelezésen alapulhat.

8. Kezelt adatok társaságunk egyes tevékenységei során

A) Az Adatkezelő főtevékenysége körében
• Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-61142
• Kezelt adatok köre:
• A szerződés létrehozása, módosítása, megszűnése,
• a szolgáltatás teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint
• az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a szerződő partner azonosításához szükséges adatokat, így különösen:
• Név;
• Születési név;
• Születési hely, idő;
• Halál esetén annak időpontja;
• Neme;
• Anyja neve;
• Allandó lakcím;
• Tartózkodási helye;
• Levelezési cím;
• Állampolgárság
• Telefonszám;
• Mobiltelefonszám;
• Céges telefonszám;
• Személyi igazolvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
• vezetői engedély száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
• Lakcím igazolvány száma, kiállítás dátuma;
• Útlevél száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
• Bankszámlaszám;
• Bankszámlaszámot vezető pénzintézet neve;
• E-mail cím;
• Céges e-mail cím;
• Adóazonosító;
• TAJ szám;
• Kötvényszámok, szerződésszámok;
• Foglalkozása;
• Munkahelyi beosztása;
• Dohányzó / nem dohányzó;
• Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok;
• Sporttevékenységre vonatkozó adatok;

B) Igényfelmérő lapok körében történő adatkezelés
• Adatkezelés speciális célja:
• a személyes adatok kezelésére az ügyfél biztosítási igényének felmérése, valamint az igényekhez igazodó legmegfelelőbb biztosítási ajánlat kidolgozása céljából kerül sor.
• Kezelt adatok köre:
• Életbiztosítási igényfelmérő kapcsán:
• Szerződő partner neve, születési ideje, levelezési címe, telefonszáma, e-mail, neme;
• Biztosított személy neve, születési ideje, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, neme;
• életbiztosítás megkötésének célja;
• a megtakarított összeg felhasználásával kapcsolatos tervek;
• a megtakarított összeghez való hozzáférés tervezett módja;
• befektetéssel kapcsolatos döntések;
• korábbi megtakarításával kapcsolatos kérdések, mint annak időtartama, fizetési gyakorisága;
• jövőbeli megtakarításra vonatkozó adatok, mint a díjfizetés gyakorisága, illetve a megtakarítás időtartama;
• dohányzási szokásokra vonatkozó adatok;
• sportolási szokásra vonatkozó adatok;
• munkatevékenység leírása és annak egészségre ártalmas hatása;
• munkavégzés országának helye;
• meglévő és gyógyult betegségek;
• elszenvedett balesetek, amennyiben annak van egészséget befolyásoló hatása;
• műtétek;
• orvosi kezelések;
• gyógyszeres kezelésre vonatkozó adatok;
• terhességre vonatkozó adatok.
• Nem-életbiztosítási igényfelmérők kapcsán:
• rendszám
• szerződő/üzemben tartó neve, születési ideje, levelezési címe, telefonszáma, email, neme; anyja neve; születési hely
• üzemben tartó adószáma
• jogosítvány száma
• járműre vonatkozó adatok (alvázszám, motorszám)

C) Hírlevél-szolgáltatás
• Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-133547/2017
• Adatkezelés speciális célja:
• elektronikus hírlevél küldése az érdeklődők részére, amely tájékoztatást nyújt az aktuális ajánlatokról.
• Az adatkezelés jogalapja:
• az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § (5) bekezdése.
• Kezelt adatok köre: az érintett
– vezetékneve,
– keresztneve és
– e-mail címe.
– Adatkezelés időtartama: a visszavonásig.
A tájékoztatóban meg nem jelölt, egyéb célú adatkezelésről az adatok felvétele során nyújtunk tájékoztatást.
A 2017. évi LIII. törvény 7. § alapján az életbiztosítási ágba tartozó szerződésekkel kapcsolatos tevékenysége során az alkusz e törvényben meghatározott esetekben –, jelen szolgáltatással összefüggésben különösen az üzleti kapcsolat létesítésekor, – köteles rögzíteni
• Természetes személy esetében
– családi és utónevét,
– születési családi és utónevét,
– állampolgárságát,
– születési helyét, idejét,
– anyja születési nevét,
– lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
– azonosító okmányának típusát és számát;
• jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében
– nevét, rövidített nevét,
– székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét,
– főtevékenységét,
– képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
– kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,
– cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
– adószámát.
Az adatok felvétele ekkor természetesen szintén az Ügyfél önkéntes, határozott és előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik, azonban ennek hiányában Cégünk törvény alapján nem jogosult az életbiztosítási ágba tartozó szerződések közvetítésére.

9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Ügyfeleink adatainak védelmét a rendelkezésére álló technikai eszközökkel (TP-LINK TL-ER6020 tűzfal; adatbázis és alkalmazás szerver: HP Proliant Windows 2008, R2, hardveres és szerveren belüli beépített tűzfal és védelem) biztosítjuk. Az Adatkezelő az adatkezelés helyeként szolgáló iroda biztonságát a munkaidőn kívül három hagyományos zárral és egy hevederzárral, valamint riasztórendszerrel biztosítja. Az adatkezelés biztonságára kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok ügyviteli rendszerekben történő tárolása és megőrzése során, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során Társaságunk és – amennyiben igénybe veszünk, akkor- adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
– a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
– az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
– annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
– annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
– a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
– azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

10. Jogérvényesítés hatósági, illetve bírósági úton

Az érintettek jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az Adatfeldolgozóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthatnak, vagy a bíróság előtt eljárást kezdeményezhetnek, amelyet az érintett lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.

A NAIH elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://www.naih.hu

2019. 10. 09.