ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő adatai
Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b. fszt. 2.
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 705148
Adószám: 12823190-1-42
Telefonszám: +36 1 354 20 30
Fax: +36 1 354 20 31
E-mail cím: info@funk.hu
Adatvédelmi felelős: Tolnai Tibor
Hatályos: 2017. november 23-tól

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b. fszt. 2., cégjegyzékszám: Cg. 01 09 705148), továbbiakban, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat minden tartalmi elemét a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel. Az Adatkezelő tevékenységének ellátásához szükséges adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A tájékoztató folyamatosan elérhető az Adatkezelő ügyfélszolgálati irodáiban, valamint az Adatkezelő által üzemeltett honlapon az alábbi linken keresztül: http://www.funk.hu/.

Az adatkezelő munkatársai elkötelezettek amellett, hogy ügyfeleik információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonságtechnikai és szervezeti intézkedést, melyek az adatok biztonságát garantálják.

Jelen szabályzatban bemutatásra kerülnek az adatkezelés elvei, valamint azok az elvárások, melyeket az Adatkezelő magával szemben támaszt.

Jelen szabályzat az Alkusz minden vezetőjének, alkalmazottjának és megbízottjának szól, akik az Alkusz nevében vagy érdekében adatkezelést végeznek, vagy munkakörük, feladatkörük azzal összefüggésbe hozható. Jelen adatkezelési tájékoztató összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen:

 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 1997. évi XCVII. törvény – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (továbbiakban: Eüak.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2005. évi XXV. törvény – a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2014. évi LXXXVIII. törvény – a biztosítási tevékenységről (továbbiakban: Bit.)
2. Értelmező rendelkezések

Jelen szabályzat alkalmazásában:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségügyi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
  tétele; 
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
3. A szabályzat általános célja

A jelen szabályzat célja az ügyfelek, munkavállalók és más érintett természetes személyek személyes adatainak tiszteletben tartása, és a jogszabályok által előírt védelemben való részesítése, valamint a Társaság birtokába jutott, jogszabály hatálya alá tartozó adatok felhasználása, kezelése és az érintett természetes személyeknek a személyes adataikkal kapcsolatos jogairól szóló rendelkezések meghatározása.

4. Az adatkezelés elvei

A Funk International Hungária Kft. köteles az alábbi alapelveket betartani, illetőleg az adatkezelésben érintett minden alkalmazottal és megbízottal munkájukkal összefüggésben folyamatosan betartatni:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

 • szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő hozzájárulással, kötelezettségeinek teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és –ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

a. Az Adatkezelő főtevékenysége körében

Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-61142

Az adatkezelés célja: A Bit. 379.§ (1) bekezdésével összhangban az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a biztosítás fenntartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. A kezelt adatok ismertetéséről az Adatkezelő a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt az érintett részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az ügyfél egészségügyi állapotával az Eüak. törvényben meghatározott egészségügyi adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Eüak. 4. § (3) bekezdésén alapul, mely szerint az Eüak. törvényben meghatározott egészségügyi adatokat a törvényben meghatározott céloktól eltérő célokra az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője – megfelelő tájékoztatáson alapuló – írásbeli hozzájárulásával lehet kezelni.

A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

Kezelt adatok köre: A szerződés létrehozása, módosítása, megszűnése, a szolgáltatás teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a szerződő partner azonosításához szükséges adatokat:

 • születési név;
 • születési hely, idő;
 • halál időpontja
 • neme
 • anyja neve;
 • állandó lakcím;
 • levelezési cím;
 • állampolgárság
 • telefonszám;
 • mobiltelefonszám;
 • céges telefonszám;
 • személyi igazolvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
 • vezetői engedély száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
 • bankszámlaszám;
 • bankszámlaszámot vezető pénzintézet neve;
 • életbiztosítási szerződés esetén a biztosított halálának időpontja
 • email cím
 • céges email cím
 • lakcím igazolvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma
 • útlevél száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma
 • adóazonosító
 • TAJ szám
 • foglalkozása
 • munkahelyi beosztása
 • dohányzó / nem dohányzó
 • egészségügyi állapotra vonatkozó adatok
 • sporttevékenységre vonatkozó adatok

Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésének időpontjától számított 5 év elteltével. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelő, a biztosításközvetítő tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai és mindazok hozzáférhetnek, akik ahhoz a biztosításközvetítővel kapcsolatos  tevékenységük során bármilyen módon hozzájuthatnak. Az ilyen módon megszerzett és megismert adatok a Bit. 379.§ (3) bekezdése alapján biztosítási titoknak minősülnek, ezért titoktartási kötelezettség terheli a megismerésére jogosult személyek körét.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: az Adatkezelő az adatok tárolására, valamint az adatok egyes biztosítók felé történő továbbítása céljából Adatfeldolgozót vehet igénybe. A Funk International Hungária Kft. jelenleg adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

b. Igényfelmérő lapok körében történő adatkezelés

Adatkezelés célja: a személyes adatok kezelésére az ügyfél biztosítási igényének felmérése, valamint az igényekhez igazodó legmegfelelőbb biztosítási ajánlat kidolgozása céljából kerül sor.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, írásbeli hozzájárulása, valamint az ügyfél egészségügyi állapotával az Eüak. törvényben meghatározott egészségügyi adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Eüak. 4. § (1) bekezdésének b.) pontján alapul.

Kezelt adatok köre:

 • Életbiztosítási igényfelmérő kapcsán:
  – Szerződő partner neve, születési ideje, levelezési címe, telefonszáma, e-mail, neme;
  – Biztosított személy neve, születési ideje, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, neme;
  – életbiztosítás megkötésének célja;
  – a megtakarított összeg felhasználásával kapcsolatos tervek;
  – a megtakarított összeghez való hozzáférés tervezett módja;
  – befektetéssel kapcsolatos döntések;
  – korábbi megtakarításával kapcsolatos kérdések, mint annak időtartama, fizetési gyakorisága;
  – jövőbeli megtakarításra vonatkozó adatok, mint a díjfizetés gyakorisága, illetve a megtakarítás időtartama;
  – dohányzási szokásokra vonatkozó adatok;
  – sportolási szokásra vonatkozó adatok;
  – munkatevékenység leírása és annak egészségre ártalmas hatása;
  – munkavégzés országának helye;
  – meglévő és gyógyult betegségek;
  – elszenvedett balesetek, amennyiben annak van egészséget befolyásoló hatása;
  – műtétek;
  – orvosi kezelések;
  – gyógyszeres kezelésre vonatkozó adatok;
  – terhességre vonatkozó adatok.
 • Nem-életbiztosítási igényfelmérők kapcsán:
  – rendszám
  – szerződő/üzemben tartó neve, születési ideje, levelezési címe, telefonszáma, email, neme; anyja neve; születési hely
  – üzemben tartó adószáma
  – jogosítvány száma
  – járműre vonatkozó adatok (alvázszám, motorszám)

Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésének időpontjától számított 5 év elteltével.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelő, biztosításközvetítő tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai és mindazok hozzáférhetnek, akik
ahhoz a biztosításközvetítővel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájuthatnak. Az ilyen módon megszerzett és megismert adatok a Bit. 379.§ (3) bekezdése alapján biztosítási titoknak minősülnek, ezért titoktartási kötelezettség terheli a megismerésére jogosult személyek körét.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: az Adatkezelő az adatok tárolására, valamint az adatok egyes biztosítók felé történő továbbítása céljából Adatfeldolgozót vehet igénybe. A Funk International Hungária Kft. jelenleg adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

c. Hírlevélszolgáltatás

Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-133547/2017

Adatkezelés célja: elektronikus hírlevél küldése az érdeklődök részére, amely tájékoztatást nyújt az aktuális ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és e-mail címe.

Adatkezelés időtartama: a visszavonásig.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelő vagy a biztosításközvetítő tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai és mindazok hozzáférhetnek, akik ahhoz a biztosításközvetítővel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájuthatnak.

d. Egyéb adatkezelés

Az Adatkezelő a honlapon ún. sütit (cookies) nem kezel.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Szolgáltató a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhat, amely jogszabályon vagy jogerős hatósági kötelezésen alapulhat.

A tájékoztatóban meg nem jelölt, egyéb célú adatkezelésről az adatok felvétele során nyújtunk
tájékoztatást.

6. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel (TP-LINK TL-ER6020 tűzfal; adatbázis és alkalmazás szerver: HP Proliant Windows 2008, R2, hardveres és szerveren belüli beépített tűzfal és védelem) biztosítja az adatkezelés biztonságát a személyes adatok ügyviteli rendszerekben történő tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét.

Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Társaság és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

– a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
– az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
– annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
– annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
– a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
– azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

7. Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az adatkezelés időtartama alatt az ügyfeleknek joga van,

 • hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is;
 • ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak az Ügyfél jogosult kérni adatainak helyesbítését;
 • a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését;
 • törlés helyett a Funk International Hungária Kft. zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekét;
 • az Ügyfél továbbá jogosult tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

 • E-mail: info@funk.hu
 • Levelezési cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b. fszt. 2.
 • Telefonszám: +36 1 354 20 30

A Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23. §.

A Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.

A NAIH elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://www.naih.hu

Budapest, 2017. november 23.