FUNK International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.
A megbízási szerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltétek hatálybalépésének időpontja: 2020. július 07.

Az ÁSZF száma: ÁSZF/1/2020

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket foglalják magukba, amelyeket a Funk International Hungária Kft. (Székhely: Városligeti fasor 8/B. I. 17., Cégjegyzékszám: 01-09-705148, Adószám: 12823190-1-42, a továbbiakban: a Funk) és az ügyfelei között létrejött alkuszi megbízási szerződésekre kell alkalmazni.

Tartalomjegyzék

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 2. KIEMELT TÁJÉKOZTATÁSOK
 3. A MEGBÍZÓ KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE
 4. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
 5. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA
 6. A FUNK DÍJAZÁSA
 7. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
 8. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
 9. ADATKEZELÉS
 10. TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK
 11. PANASZKEZELÉS
 12. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. Alkusz: A Funk International Hungária Kft., aki a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 4. § (1) 35. pontja szerinti független biztosításközvetítő. Az Alkusz (a továbbiakban: a Funk) a Bit. 398. § szerinti tevékenységét az őt megbízó ügyféllel (továbbiakban Megbízó) kötött Alkuszi megbízási szerződés alapján látja el.
2. Alkuszi megbízási szerződés: a Funk és a Megbízó között a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek figyelembevételével kötött szerződés, amely alapján a Funk a Megbízó megbízásából biztosításközvetítőként közreműködik a biztosítóval kötendő biztosítási szerződés létrejöttében, teljesítésében, módosításában és megszüntetésében.
3. Biztosítási értékesítés: az a tevékenység, amely biztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, elősegítésére, a kapcsolódó tanácsadásra, ajánlattételre, az ilyen szerződések lebonyolításában és teljesítésében való közreműködésre (ideértve a kárigény érvényesítése kapcsán történő közreműködést is) terjed ki. Továbbá azokra az esetekre, amikor a Megbízónak lehetősége van a Funk által üzemeltetett honlapon vagy más tájékoztatási eszközön keresztül közvetve vagy közvetlenül biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tenni és ez alapján biztosítási szerződést kötni, továbbá lehetősége van a biztosítási termékek, valamint azok árai (ideértve a nyújtott árkedvezményt is) különböző kritériumok alapján történő összehasonlítására és az azokról történő tájékoztatásra.
4. Biztosítási szerződés: a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:439. § (1) bekezdése értelmében olyan szerződés, amely alapján a biztosító köteles meghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkező biztosítási esemény esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíteni; a biztosítóval szerződő fél pedig díj fizetésére köteles.
5. Biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
6. Biztosításközvetítő: az a természetes, vagy jogi személy, aki biztosításközvetítői tevékenységet végez, ide nem értve:
a. a saját kockázatvállalásával összefüggő, saját jogú értékesítési tevékenységet végző biztosítót és a vele jogviszonyban álló, részére közvetlenül értékesítési tevékenységet végző, biztosításközvetítőnek nem minősülő természetes személyeket (a biztosító közreműködői),
b. a saját kockázatvállalásával összefüggő, saját jogú viszontbiztosítási értékesítési tevékenységet végző viszontbiztosítót és a vele jogviszonyban álló, részére közvetlenül értékesítési tevékenységet végző, viszontbiztosítás-közvetítőnek nem minősülő természetes személyeket (a viszontbiztosító közreműködői),
c. a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt.
7. Biztosításközvetítői tevékenység: a biztosításközvetítő által végzett azon üzletszerű tevékenység, amely a biztosítási értékesítést, annak szervezését, valamint a független biztosításközvetítői szaktanácsadást foglalja magába, azzal, hogy nem minősülnek biztosításközvetítői tevékenységnek a Bit. 4. § (1) 123. pont a)-d) alpontjai szerinti tevékenységek.
8. Biztosító: az a szervezet, amely a hatályos magyar jogi szabályozás, vagy valamely hatályos tagállami szabályozás szerint biztosítási tevékenység végzésére jogosult.
9. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
10. Megbízó: aki a Funkkal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel Alkuszi megbízási szerződést köt. Megbízó lehet a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult személy, továbbá a Funkon keresztül biztosítási szerződés megkötését kezdeményező egyéb személy. A Megbízó a biztosítási szerződés megkötésén túl annak módosítását és megszüntetését is kezdeményezheti, illetve a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb megbízást is adhat.
11. Fogyasztó: az a természetes személy, aki – önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eső célból – szolgáltatást vesz igénybe, továbbá, aki ezen szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, vagy ajánlat (ajánlati felhívás) címzettje.
12. Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.

 1. KIEMELT TÁJÉKOZTATÁSOK

1. A Funk a Bit. 398. §-a értelmében független biztosításközvetítő, aki a Megbízóval kötött Alkuszi megbízási szerződés alapján, a Megbízó megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet – a Megbízó képviseletében – a szerződés megkötésére, a Megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre.
2. A Funk a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt működő gazdálkodó szervezet. A felügyeleti nyilvántartás, illetve a Funk által foglalkoztatott Biztosításközvetítők nyilvános adatai a Magyar Nemzeti Bank honlapján a „Piaci szereplők keresése” menüpontban ellenőrizhetők: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese.
3. A Funk nem a Biztosító képviselője, ezért a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása a Megbízó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a biztosítási szerződés felmondásának elfogadására sem.
4. Nem tekinthető a Funk a Biztosító képviselőjének azokban az esetekben sem, amikor a Funk egyes biztosítói ügyrendi jellegű feladatok ellátását – a Biztosítóval kötött megállapodása alapján – átvállalja.
5. A Megbízó fenti nyilatkozatai a Biztosítóval szemben a Biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, a Funk tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének.

 

 1. A MEGBÍZÓ KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

1. A Megbízó köteles az Alkuszi megbízási szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez, módosításához, vagy megszüntetéséhez szükséges adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül megadni.
2. A Megbízó az Alkuszi megbízási szerződés alapján megkötött, kezelt biztosítási szerződéssel összefüggésben köteles a Funkkal hiánytalanul közölni minden olyan adatot és körülményt, amelyet ismert, vagy amelyet ismernie kellett.
3. A Megbízó köteles a korábban közölt adatokban vagy nyilatkozatokban bekövetkezett lényeges változásokat legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül írásban köteles a Funkkal közölni.
4. Lényegesnek tekinthető mindaz a változás, amely a biztosítási szerződésben rögzített adatokban bekövetkezik, így különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:
a. lakhely, székhely, telephely, levelezési cím, e-mail cím változása;
b. a biztosítási érdekviszonyban bekövetkezett változások;
c. a kockázati körülmények lényeges megváltozása.
5. A Megbízó teljeskörű és kizárólagos felelősséggel tartozik a Funkkal közölt adatok valóságtartalmáért.

 1. A MEGBÍZÓ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

1. A biztosításközvetítési tevékenységre vonatkozó Alkuszi megbízási szerződés az ÁSZF szabályainak a figyelembevételével írásban jön létre a Megbízó és a Funk, mint Megbízott között.
2. Az Alkuszi megbízási szerződés a mindenkor hatályos, irányadó magyar jogszabályoknak és az ÁSZF szabályainak megfelelő, magyar nyelvű szerződés.
3. Az Alkuszi megbízási szerződés akkor jön létre, ha a Megbízó az annak megkötésére vonatkozó ajánlatát aláírva, elektronikusan, postai úton a Funk számára megküldte, vagy azt személyesen a Funk székhelyén átadta és annak elfogadását a Funk írásban visszaigazolja.

 1. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA

1. A Funk az Alkuszi megbízási szerződés alapján biztosítási szerződés megkötésére irányuló biztosítási értékesítést végez a Megbízó irányába, amelynek keretében közreműködik a biztosítóval kötendő biztosítási szerződés létrejöttében, fenntartásában, módosításában és megszüntetésében.
2. Az Alkuszi megbízási szerződés alapján a Funk felméri a Megbízó biztosítási igényeit és kockázati viszonyait, elemzi a biztosítótársaságok termékeit, illetve a Megbízó és a Funk közötti erre vonatkozó külön megállapodás alapján biztosítási szaktanácsot ad.
3. A Megbízó igényeinek az ismeretében a Funk a biztosítótársaságokat azok szakmai, kárrendezési és adminisztratív felkészültségük, valamint díjajánlatuk és biztosítási feltételeik alapján versenyezteti.
4. A biztosítótársaságok versenyeztetését és a termékek összehasonlítását követően a Megbízó választja ki a számára legmegfelelőbb biztosítási módozatot.
5. A Funk által közvetített biztosítási szerződés megkötésére, annak teljesítésére és megszüntetésére csak a Megbízó jogosult. A Megbízó fogadja el és írja alá a biztosítási ajánlatot, fizeti meg a biztosítónak az esetleges biztosítási díjakat és felel a biztosítási szerződésben előírt közlési- és változás bejelentési kötelezettsége teljesítéséért.
6. A Funk kizárólag a Megbízóval kötött külön kárrendezési megállapodás alapján (azzal összefüggő díjazás ellenében) vállalja, hogy a Megbízó kárának a megtérítésére irányuló kárrendezési eljárásban a Megbízó képviseletében eljárjon.
7. Külön kárrendezési megállapodás hiányában a kárrendezés során a Funk kizárólag biztosítási szakmai tanácsadással segíti a Megbízót a szerződésekkel összefüggésben felmerülő kérdései megválaszolásában és a kárrendezési gyakorlat ismertetésében.
8. A kárrendezéshez szükséges dokumentumok beszerzése –külön kárrendezési megállapodás hiányában- a Megbízó feladata.
9. Kárrendezési eljárásban történő részvétele esetén a Funk jogszabályi kereteken belül közreműködik abban, hogy a Megbízó kárügye rendezésre kerüljön a biztosító által.
10. Kártérítés esetén a biztosítási összeg felvételére kárrendezési eljárásban történő részvétel esetén is csak a Megbízó jogosult.
11.A Funk meghatalmazása a Megbízóval kötött külön kárrendezési megállapodás esetén sem terjed ki peres vagy egyéb hatósági eljárás megindítására illetve a Megbízó ezen eljárások során történő képviseletére.

 1. A FUNK DÍJAZÁSA

1. A Funk az Alkuszi megbízási szerződés alapján végzett tevékenységéért díjat nem számít fel, költségeinek megtérítését a Megbízótól nem igényli. Eltérő megállapodás hiányában a Funk attól a biztosítótól jogosult díjazásra, akitől a Megbízó a Funk közvetítésével biztosítási szerződést köt.
2. A biztosítási termék közvetítése során a Funk díjat, vagy díjelőleget a Megbízótól nem vesz át, továbbá a biztosítótól a Megbízónak járó összeget nem veszi át.
3. Amennyiben a Funk– egyedi, külön megállapodás alapján – javadalmazását közvetlenül az Megbízótól kapja, úgy a megállapodásban rögzítik a közvetítői díj összegét, vagy ha az nem határozható meg, akkor a közvetítői díj kiszámításának a módját.
4. A Funk nem alkalmaz a fentiektől eltérő, más típusú javadalmazási rendszert, ideértve a biztosítási szerződéssel összefüggésben kínált, vagy nyújtott bármilyen jellegű gazdasági előnyt tartalmazó javadalmazási formák kombinációját.

 1. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

1. A Funk a tevékenysége során a biztosítási szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni.
2. A Funk felelősséggel tartozik az Alkuszi megbízási szerződés teljesítéséből eredő vagy azzal összefüggésben a Megbízónak okozott kárért.
3. A Funk és a Megbízó a nem szerződésszerű felmondással a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni kivéve, ha a felmondásra a másik fél szerződésszegése miatt került sor.
4. A Funkot a közrehatása arányában terheli felelősség, amennyiben a Megbízót ért károk bekövetkezéséért a Funk mellett más is felelőssé tehető.
5. A Funk nem tartozik felelősséggel a biztosító nem szerződésszerű magatartásáért és teljesítéséért, nem felel a biztosító fizetőképességéért. Megbízó az ezzel kapcsolatos igényeit közvetlenül az adott biztosítóval szemben érvényesítheti.
6. A Funk nem tartozik felelősséggel a Megbízó által adott téves tájékoztatásból, vagy pontatlan adatszolgáltatásból eredő károkért, továbbá azért, ha a Megbízó az őt terhelő közlési, illetőleg változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.
7. A Funk a szakmai tevékenysége során okozott kárért, vagy a felmerült sérelemdíj megfizetéséért helytáll a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1134 Budapest, Váci út 23-27.) a 1180000579 kötvényszámú szakmai felelősségbiztosítási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

  1. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. A Funk és a Megbízó között az ÁSZF-ben foglaltak figyelembevételével megkötött Alkuszi megbízási szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
2. A határozatlan időtartamú Alkuszi megbízási szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozatával.
3. A felmondási idő a felek eltérő megállapodásának hiányában 3 hónap.
4. Az Alkuszi megbízási szerződés megszűnéséről a Megbízó, illetve a Funk tájékoztatja az ügyben érintett biztosítót.
5. A szerződés megszűnését követően a Funk a Megbízó biztosítási szerződéseivel és kárügyeivel kapcsolatos dokumentumokat átadja a Megbízónak.

 1. ADATKEZELÉS

1. A Funk adatkezelése a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeken alapul. A Funk megbízásával az Megbízó önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Funk mindenkor hatályos adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a személyes adatait kezelje.
2. A személyes adatok kezeléséről és az érintettek jogairól szóló részletes tájékoztatót a Funk Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://funk.hu/adatkezelesi-tajekoztato.
3. Megbízó az Alkuszi megbízási szerződés megkötése előtt köteles a Funk Adatkezelési Tájékoztatóját megismerni, áttanulmányozni és értelmezni és az azzal kapcsolatos esetleges észrevételeit, kifogásait a szerződéskötés előtt írásban bizonyítható módon a Funkkal közölni.
4. Megbízó köteles a szerződés teljesítése során a szerződéshez fűződő érdekeinek érvényesítése okából érintetté váló személyekkel – így különösen munkavállalóival, alvállalkozóival, biztosítási esemény tekintetében a károkozókkal illetve károsultakkal- ismertetni a Funk Adatkezelési Tájékoztatóját és értesíteni őket az adatkezelés tényéről.
5. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a biztosítás fenntartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Ettől eltérő adatkezelés csak a Megbízó előzetes hozzájárulásával lehetséges.
6. Nem kell külön írásbeli hozzájárulás a Megbízótól az adatoknak biztosítókhoz való továbbításához, ha az Alkusszal kötött Alkuszi megbízási szerződés teljesítéséhez az nélkülözhetetlen.

 1. TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

1. A Funkot teljes titoktartási kötelezettség terheli az Alkuszi megbízási szerződés és az alapján megkötött biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával, és a szolgáltatással összefüggésben tudomásukra jutott adatok, tények és információk vonatkozásában.
2. Nem vonatkoznak a titoktartási szabályok azokra az adatokra, tényekre, információkra, amelyeket közléskor a Funk már jogszerűen ismert, vagy már korábban nyilvánosságra kerültek, vagy közlésüket jogszabály, vagy hatósági szabályozás írja elő.
3. A biztosítási titokra egyebekben a Bit., míg az üzleti titokra az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései irányadók.

 1. PANASZKEZELÉS

1. Funk biztosítja, hogy a Megbízó és a fogyasztói érdekképviseleti szervek a Funk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszukat szóban (személyesen, telefonon), vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhessék. A Funk Panaszkezelési Szabályzata az alábbi linken keresztül érhető el: https://funk.hu/panaszkezelesi-szabalyzat.
2. Megbízó az Alkuszi megbízási szerződés megkötése előtt köteles a Funk Panaszkezelési Szabályzatát megismerni, áttanulmányozni és értelmezni és az azzal kapcsolatos esetleges észrevételeit, kifogásait a szerződéskötés előtt írásban bizonyítható módon a Funkkal közölni.

 1. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Funk a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) tagjaként elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el annak Üzleti Etikai Kódexét. A Kódex elektronikus formában a FBAMSZ honlapján érhető el: http://fbamsz.hu/fbamsz/uzleti-etikai-kodex.
2. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Funk által elkészített szakvélemények, elemzések a Funk szellemi tulajdonát képezik, ezért ezek harmadik személynek, így különösen biztosítóknak, illetve más biztosításközvetítőnek, a Funk kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatók át és semmilyen formában nem hozhatók harmadik személy tudomására.
3. Amennyiben a Megbízó hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Funk a megadott e-mail címére a hírleveleit eljuttassa, úgy a hozzájárulás jogosultsága a visszavonásáig megadott.
4. Bármely jogvitát a felek igyekeznek elsősorban békés úton rendezni. Amennyiben a vita békés úton nem rendezhető, úgy annak eldöntésére a hatályos jogszabályok alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.
5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Bit. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
6. Jelen ÁSZF 2021. október 18. napján lép hatályba.
7. A Funk fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás attól a naptól kezdve hatályos, amikor a módosított ÁSZF nyilvánosságra kerül a Funk honlapján.
8. A Megbízó az Alkuszi megbízási szerződés aláírása előtt a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint a https://www.funk.hu/ internetes oldalon nyilvánosan elérhetővé tett, illetve egyéb úton számára átadott tájékoztatásokat megismerte, áttanulmányozta, megértette és ezeket megfelelő tájékoztatásnak tekinti.