FUNK International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.
A megbízási szerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltétek hatálybalépésének időpontja: 2020. július 07.

Az ÁSZF száma: ÁSZF/1/2020

 

Tartalomjegyzék

 1. ALKALMAZÁSI KÖR
 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 3. AZ ALKUSZ JOGÁLLÁSA ÉS KÖZVETÍTŐI MINŐSÉGE
 4. A MEGBÍZÓ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
 5. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS FELMONDÁSA.
 6. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁS TARTALMA
 7. TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK
 8. AZ ALKUSZ DÍJAZÁSA
 9. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
 10. ADATKEZELÉS
 11. PANASZKEZELÉS
 12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. ALKALMAZÁSI KÖR

A Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. és az Ügyfél közötti kapcsolat alapja a kölcsönös üzleti bizalom. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) azokat a rendelkezéseket foglalja magába, melyeket alkalmazni kell, amennyiben az Ügyfél a Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.-n, mint biztosítási alkuszon keresztül kezdeményez vagy köt biztosítást.
 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF-ben megjelenő fogalmak az Ügyféllel kötött megbízási szerződésre vonatkozó fogalmak egységes értelmezését szolgálja.

 1. Alkusz: A Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft., amely a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény () 398. §-a szerinti független biztosításközvetítő.
 2. Biztosító: az Ügyfél biztosítási igényei és preferenciái alapján az Alkusz által összehasonlított biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, vagy harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe közül az, amelyik felé az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlatot vagy a már meglévő szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot tesz, illetve amellyel az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződést köt.
 3. Biztosítási titok: A biztosító, viszontbiztosító vagy biztosításközvetítő jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges.
 4. Biztosításközvetítő – valamennyi, az Alkusz részére munkaviszony, megbízási-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosításközvetítést végző természetes személy.
 5. Biztosítási szerződés – az Alkusz közreműködésével kezdeményezett és megkötött vagy az Alkusz biztosításközvetítői kezelésében lévő biztosítási szerződés.
 6. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 7. Hírlevél – olyan, a regisztrált Ügyfeleink részére, azok előzetes hozzájáruló nyilatkozata alapján küldött marketing célú elektronikus levél, amelyben az Alkusz tájékoztatást küld aktuális ajánlatairól, új termékeiről, a biztosítóváltás lehetőségeiről, nyereményjátékairól, továbbá a biztosításközvetítői tevékenységével és egyéb más tevékenységével (pl. utazásközvetítés, hirdetési szolgáltatás) kapcsolatos szolgáltatásai bővítéséről.
 8. Megbízási Szerződés – az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel kötött alkuszi megbízás és meghatalmazás, mely egyebek mellett az Ügyfél által kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésében, biztosítási szerződések kezelésében, és az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való biztosításközvetítői közreműködésre terjed ki magában az alkuszi megbízási és meghatalmazási szerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott részletes szabályok szerint.
 9. Megbízó: az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötését kezdeményező azon személy, aki az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel megbízási szerződést kötött. Az ügyfél a biztosítási szerződés megkötésén túl annak módosítását és megszüntetését is kezdeményezheti, illetve a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb megbízást is adhat.

 

 1. AZ ALKUSZ JOGÁLLÁSA ÉS KÖZVETÍTŐI MINŐSÉGE
  1. Alkusz adatai:
  – Név: Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.
  – Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
  – Cégjegyzékszám: 01-09-705148
  – Adószám: 12823190-1-42
  – Felügyeleti engedély szám: II/271/2002
  – Nyilvántartási szám: 204121403300 https://regiszter.mnb.hu
  – Önállóan képviseli: Plesz Zoltán
  1. Az Alkusz a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény () értelmében független biztosításközvetítő, amely az ügyféllel kötött szerződés alapján, az ügyfél megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet – az ügyfél képviseletében – a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre.
  2. Az Alkusz a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt működő gazdálkodó szervezet. A nyilvántartás, illetve az Alkusz által foglalkoztatott biztosításközvetítő személyek nyilvános adatai a Magyar Nemzeti Bank honlapján a „Piaci szereplők keresése” menüpontban ellenőrizhető (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese ).
  3. Az Alkusz minősített befolyással biztosítóban nem rendelkezik, illetve sem biztosító sem annak anyavállalata minősített befolyással az Alkuszban nem rendelkezik. Az Alkusz az életbiztosítási és nem életbiztosítási ágak valamennyi ágazatba tartozó biztosítási termékek közvetítésére jogosult, továbbá jogosult a Megbízótól kapott és a biztosítót megillető biztosítási díjat a jogszabály által biztosított esetekben átvenni és külön ügyfélszámlán (letéti számlán) kezelni.
  4. Az Alkusz nem tekinthető a Biztosító képviselőjének, ezért a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása a Megbízó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a Biztosítási Szerződés felmondásának elfogadására sem. Nem tekinthető az Alkusz a Biztosító képviselőjének azokban az esetekben sem, mikor az Alkusz egyes biztosítói ügyrendi jellegű feladatok ellátását – a Biztosítóval kötött megállapodása alapján – átvállalja. A Megbízó fenti nyilatkozatai a Biztosítóval szemben a Biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének.

   

  1. A MEGBÍZÓ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
  1. A Megbízó köteles a megbízási szerződés létrejöttéhez, módosításához vagy megszüntetéséhez szükséges és az Alkusz által igényelt adatokat megadni.
  2. A Megbízó köteles a biztosítási szerződésben szereplő adat, vagy nyilatkozatok vonatkozásában bekövetkezett változásokat legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 5 napon belül bejelenteni az Alkusz felé.
  3. A Megbízó teljes körű felelősséggel tartozik az Alkusszal akár írásban, akár elektronikusan közölt adatok valóságtartalmáért.
  4. Amennyiben a Megbízó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az emiatt bekövetkezett károkért az Alkusz felelősséggel nem tartozik.
  5. A Megbízó továbbá köteles – életbiztosítási ágba tartozó szerződések kapcsán – az üzleti kapcsolat fennállása alatt a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül értesíteni az Alkuszt az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

   

  1. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS FELMONDÁSA
  1. Az Alkusz a megbízási szerződés alapján felméri a Megbízó biztosítási igényeit és kockázati viszonyait, elemzi a biztosítótársaságok termékeit, illetve az ügyfél és az Alkusz közötti erre vonatkozó külön megállapodás alapján biztosításközvetítői körben szaktanácsot ad.
  2. A Megbízó igényeinek ismeretében az Alkusz, a biztosítótársaságokat azok szakmai, kárrendezési és adminisztratív felkészültségük, valamint díjajánlatuk és biztosítási feltételei alapján versenyezteti.
  3. Az Alkusz szakmai tapasztalata és biztosításszakmai szempontokat figyelembe véve a feltárt biztosítási igényeknek legmegfelelőbbnek ítélt biztosítói ajánlatot kínálja a Megbízó felé.
  4. Az Alkusz segítséget nyújt a Megbízó számára a biztosító és a Megbízó között létrejövő biztosítási szerződés végleges feltételrendszerének a kialakításában.
  5. A megbízási szerződés a mindenkor hatályos, irányadó magyar jogszabályoknak és az ÁSZF szabályainak megfelelően, magyar nyelven kialakított szerződés.
  6. A megbízási szerződés abban az esetben minősül írásba foglalt szerződésnek, amennyiben a Megbízó az arra tett ajánlatot aláírva, postai úton, faxon megküldte vagy azt személyesen az Alkusz ügyfélszolgálati elérhetőségén vagy Biztosításközvetítőnek átadta. A Megbízási Szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél által a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlatot az Alkusz elfogadja.
  7. A határozott idejű megbízási szerződés határozatlan idejűvé válik akkor, ha a megbízási szerződés lejárati idejét megelőző 30 napig egyik fél sem jelzi írásban felmondási szándékát, vagy a szerződés meghosszabbítását kéri.
  8. A Megbízási Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal.
  9. A megbízási szerződés felmondását követően az Alkusz minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Megbízó biztosítási szerződéseinek és a folyamatban lévő kárügyeknek a kezelését átadja, amennyiben a Megbízó valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette az Alkusz felé.
  10. Határozatlan idejű szerződés esetén a felmondási idő 90 nap.

   

  1. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁS TARTALMA
  1. A biztosítótársaságok versenyeztetését és a termékek összehasonlítását követően a Megbízó választja ki a számára legmegfelelőbb biztosítási módozatot. A biztosításban a szerződő fél a Megbízó lesz.
  2. Az Alkusz által közvetített biztosítási szerződés megkötésére és annak teljesítésére csak a Megbízó jogosult, így a Megbízó fogadja el és írja alá a biztosítási ajánlatot, fizeti meg az esetleges biztosítási díjakat és felel a biztosítási szerződésben előírt közlési- és változás bejelentési kötelezettség teljesítéséért.
  3. A Megbízási Szerződés alapján az Alkusz vállalja, hogy a Megbízó kárának a megtérítésére irányuló kárrendezési eljárásban a Megbízó képviseletében eljár és jogszabályi kereteken belül mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megbízó által elszenvedett kár – a biztosítási szerződésben írtaknak megfelelő módon és mértékben – megtérüljön. Az Alkusz e kötelezettsége körében nem jogosult, és nem köteles sem peres, sem egyéb hatósági eljárás megindítására a Megbízó képviseletében.
  4. Az Alkusz kizárólag a Megbízóval kötött külön megállapodás esetén -azzal összefüggő díjazás ellenében- vállalja, hogy a Megbízó kárának megtérítésére irányuló kárrendezési eljárásban a Megbízó képviseletében eljárjon. Ilyen megállapodás fennálltakor az Alkusz jogszabályi kereteken belül közreműködik annak érdekében, hogy a Megbízó biztosítási eseményből fakadó kárügye rendezésre kerüljön a biztosító által. Az Alkusz meghatalmazása e megállapodás esetén sem terjed ki peres vagy egyéb hatósági eljárás megindítására illetve a Megbízó képviseletére ezen eljárások során. A kárrendezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére – az egyedi külön megállapodás eltérő rendelkezése hiányában- a Megbízó jogosult, arra az Alkusz a szerződés alapján nem kötelezhető. Külön megállapodás hiányában a kárrendezés során az Alkusz kizárólag biztosítási szakmai tanácsadással segíti a Megbízót a szerződésekkel összefüggésben felmerülő kérdésekkel és a kárrendezési gyakorlat ismertetésével kapcsolatban. Kártérítés esetén a biztosítási összeg felvételére csak a Megbízó jogosult.
  5. A Megbízó vállalja és egyben írásban nyilatkozik arról, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a Megbízási Szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely az Alkusz közreműködésével kötött biztosítási szerződés(ek)hez kapcsolódik.
  6. Amennyiben a Megbízó a jognyilatkozatában valótlant állított, az abból adódó esetlegesen felmerülő károkat a Megbízó köteles megtéríteni.

   

  1. TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK
  1. Az Alkuszt teljes titoktartási kötelezettség terheli a megbízási szerződés megkötésekor tudomására jutott adatok, tények információk vonatkozásában, valamint az Alkusz közreműködésével megkötött biztosítás szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és biztosítási szolgáltatással kapcsolatban az Alkusz tudomására jutott információk esetében. Ezen információkat az Alkusz biztosítási titokként kezeli és a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki.
  2. Nem kell külön írásbeli hozzájárulás a Megbízótól az adatok biztosítókhoz való továbbításához, ha az Alkusszal kötött megbízási szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen.
  3. Nem minősül a titoktartási szabályok megszegésének, ha az Alkusz munkavállalói, képviselői és alvállalkozói a Megbízóval kötött megbízási szerződés megkötésével összefüggésben átadott adatok tartalmát megismerik.
  4. Megbízó jelen szerződés aláírásával az Alkusz irányában felmenti a kockázatait elvállaló biztosít(ka)t a titoktartási kötelezettség alól.
  5. Az Alkusz a megbízási szerződéssel kapcsolatos titoktartási szabályok hatálya alá tartozó adatokat addig kezeli, amíg az általa közvetített és/vagy kezelt biztosítási szerződés alapján igény érvényesíthető.
  6. Nem vonatkoznak a titoktartási szabályok azokra az adatokra, melyek közlésekor azokat a Megbízott által már jogszerűen ismert, vagy már korábban nyilvánosságra került, vagy közlését jogszabály vagy hatósági szabályozás írja elő.
  7. A biztosítási titokra egyebekben a Bit., míg az üzleti titokra az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései irányadók.

   

  1. AZ ALKUSZ DÍJAZÁSA
  1. A Megbízó biztosítási szerződéseinek előkészítésében és megkötésében való közreműködéséért valamint a változás-bejelentések továbbításáért az Alkusz megbízási díjat nem számít fel, költségeinek megtérítését Ügyféltől nem igényli. Eltérő megállapodás hiányában az Alkusz attól a biztosítótól jogosult díjazásra, amellyel a Megbízó az Alkusz közvetítésével biztosítási szerződést köt.
  2. Amennyiben jelen ÁSZF-ben szabályozott alkuszi kötelezettségeken kívül, a Megbízó és az Alkusz között további megállapodás jön létre, úgy a megállapodásban vállalt szolgáltatásokért az Alkusz díjazásban részesülhet.

   

  1. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
  1. Az Alkusz tevékenysége során legjobb szakmai tudása szerint, a mindenkori biztosításszakmai szabályokat figyelembe véve köteles eljárni. E kötelezettségének elmulasztásáért, a Megbízónak okozott közvetlen kárért az Alkusz felelősséggel tartozik. Az Alkusz teljes felelősséggel tartozik továbbá az alkalmazottai és megbízottai által az Ügyfélnek okozott mindennemű kárért.
  2. Az Alkusz semmilyen körülmények között nem felel a közvetett vagy következményi károkért (elmaradt haszon, forgalom kiesés, adatvesztés), kivéve, ha a kár az Alkusz által elkövetett bűncselekményből vagy szándékos szerződésszegésből ered.
  3. Az Alkuszt a közrehatása arányában terheli felelősség, amennyiben a Megbízót ért károk bekövetkezéséért az Alkusz mellett harmadik fél is felelőssé tehető.
  4. Az Alkusz vagy a Megbízó a felmondással a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni azt az esetet kivéve, amennyiben a felmondásra a másik fél szerződésszegése miatt került sor.
  5. Nem tartozik felelősséggel az Alkusz a káresemény kapcsán a biztosítókkal szemben felmerült kártérítési igényekkel szemben, ha az a biztosítók nem szerződésszerű magatartásából vagy a nem szerződésszerű teljesítésből ered. A Megbízó nem felel a biztosító fizetésképtelenségéért. Megbízó ezekben az esetekben a biztosító felé léphet fel kártérítési igénnyel.
  6. Nem tartozik felelősséggel az Alkusz a Megbízó által adott téves tájékoztatásból vagy pontatlan adatszolgáltatásból eredő károkért.
  7. Az alkuszi tevékenységből eredő károkért az alkusz által kötött szakmai felelősségbiztosítási szerződés alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe áll helyt (kötvényszám: 118 0000579).
  8. Az Alkusz köteles üzeneteit, nyilatkozatait a Megbízó által megadott elektronikus levelezési címre elküldeni. Az Alkusz nem tartozik felelősséggel azért, ha a Megbízó által megadott elektronikus levelezési címre elküldött üzeneteit a Megbízó bármely okból nem kapja meg, vagy nem olvassa el.

   

  1. ADATKEZELÉS
  1. Az Alkusz adatkezelése a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeken alapul. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatót a Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető az Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. honlapján (https://www.funk.hu/funk/Adatvedelem.html).
  2. A Megbízó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint a https://www.funk.hu/ internetes oldalon részére elérhetővé tett vagy számára tartós adathordozón vagy írásban átadott egyéb tájékoztatásokat megismerte, tanulmányozta, megértette, azt megfelelő tájékoztatásnak tekinti. Megbízó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során a szerződéshez fűződő érdekeinek érvényesítése okából érintetté váló személyekkel -így különösen munkavállalóival, alvállalkozóival, biztosítási esemény tekintetében a károkozókkal illetve károsultakkal- ismerteti az Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját, az adatkezelés tényéről értesíti őket.
  3. Az Alkusz az adatkezelés céljának elérése érdekében, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével jogosult adatfeldolgozót igénybe venni, annak a személyes adatot továbbítani.
  4. Az Érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, vagy törlését, zárolását kérni.
  5. Az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott adatkezelési kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) rendelkezései irányadók.
  6. A személyes adatok kezelése a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével az Adatkezelő által előírt és közölt határidőig, illetve érintetti jogérvényesítés esetén törlésig tart.

   

  1. PANASZKEZELÉS

  Az Alkusz a tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszokat a honlapján megtalálható Panaszkezelési szabályzatban foglaltak alapján kezeli. A panaszkezelési szabályzat elérhető: https://www.funk.hu/funk/Panaszkezeles.html

  Panasztételi lehetőségek:
  Szóban vagy személyesen: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
  Telefonon: +36 1 354 20 30
  Faxon: +36 1 354 20 31
  Elektronikus úton: info@funk.hu
  Levélben: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

  Fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat.
  Fogyasztónak minősülő ügyfél a panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbiakhoz fordulhat:

  a) az ingyenesen eljáró Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, melynek elérhetőségei:
  • Székhely: MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9.,
  • Levelezési címe: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172.,
  • Telefon: 06-1-489-9700, 06-80-203-776,
  • E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu.
  b) amennyiben az ügyfél álláspontja szerint a Szolgáltató rá vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályt sértett, akkor az annak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet és személyesen, telefonon vagy írásban információt kérhet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  • Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,
  • Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777,
  • Telefon: + 36 40/203-776,
  • E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.
  c) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat.

  Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján a fogyasztó online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.
  Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr
  A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/
  Az Alkusz e-mail címe (amit az online vitarendezési platformon meg kell adni): info@funk.hu.
   

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  1. Az Alkusz a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) tagjaként elfogadja, s magára nézve kötelezőnek ismeri el annak Üzleti Etikai Kódexét. A Kódex elektronikus formában a FBAMSZ honlapján elérhető (http://fbamsz.hu/fbamsz/uzleti-etikai-kodex).
  2. Alkusz fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás attól a naptól kezdve hatályos, amikor a módosított ÁSZF nyilvánosságra kerül az Alkusz honlapján. A módosítást követően minden szerződésre a megváltozott feltételek érvényesek.
  3. Jelen nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Bit. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
  4. Bármely vita eldöntése esetén a felek igyekeznek a vitát elsősorban békés úton rendezni. Amennyiben a vita békés úton nem rendezhető és a megbízási szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, úgy a vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári bíróság jogosult.
  5. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Alkusz által elkészített szakvélemények, elemzések az Alkusz szellemi tulajdonát képezik, ezért ezeket harmadik személynek, így különösen biztosítók, illetve más biztosításközvetítők részére, az Alkusz kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatók át és nem mutathatók meg.
  6. Amennyiben a Megbízó előzetes hozzájárulását adta az Alkusz számára, hogy a megadott e-mail címére az Alkusz hírleveleit eljuttassa, úgy a hozzájárulás visszavonásáig jogosultsága megtartott.